Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

sklepwapro.pl

 

 1. Definicje
  1. Sprzedający – firma Data Expert Przemysław Kwolek z siedzibą w Sanoku, przy ulicy Mickiewicza 29, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sanoka pod numerem 9452, REGON: 180554776, NIP: 687-168-62-68.
  2. Zamawiający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. 
  3. Klient niezawodowy – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierający umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: sklepwapro.pl.
  5. Towar – oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu produkty do sprzedaży zgodnie z informacjami na stronie sklepwapro.pl.
  6. Usługa – oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu usługi do sprzedaży zgodnie z informacjami na stronie sklepwapro.pl.
  7. Cennik – lista Towarów i Usług wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujący się na stronie sklepwapro.pl.
  8. Cena – cena netto Towaru/Usługi umieszczoną obok informacji o Towarze/Usłudze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT;
  9. Zamówienie – oferta skierowana do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru lub Usługi na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.
  10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  11. Godziny robocze – godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych.
  12. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
  13. Login – adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu dotyczącym zakładania Konta Zamawiającego.
  14. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji Zamawiającego w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
  15. Konto – indywidualne konto w Sklepie, przypisane do Zamawiającego, założone w wyniku procesu rejestracji, zawierające w szczególności Login.
  16. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
  17. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.
  18. Strona/y – Sprzedający i/lub Zamawiający.

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów sprzedaży dotyczących Towarów i Usług za pośrednictwem Sklepu przez Sprzedającego.
  2. Regulamin nie określa zasad korzystania z Towarów, ani zasad świadczenia Usług oferowanych przez Sprzedającego nieobjętych postanowieniami regulaminu, w szczególności dostępu i korzystania z systemu pomocy i wsparcia dla Towarów.
  3. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się zamawiający.
  4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
  5. Językiem używanym w ramach Sklepu i w toku komunikacji między Stronami jest język polski.

 

 1. Informacje o Sklepie
  1. Sklep działający pod adresem sklepwapro.pl jest prowadzony przez Sprzedającego.
  2. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w punkcie I.2 Regulaminu.
  3. Kontakt ze sklepem odbywa się poprzez kontakt z działem sprzedaży za pośrednictwem następujących kanałów:
   1. telefonicznie:  535 315 200
   2. mailowo: kontakt@sklepwapro.pl 
  4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadania urządzenia końcowego z aktualnym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową obsługującą tzw. pliki „cookies” z włączoną opcją obsługi JavaScript  np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari w najnowszych wersjach, a w celu rejestracji Konta, składania Zamówień oraz otrzymywania newslettera także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  5. W trakcie korzystania ze Sklepu system teleinformatyczny Sprzedającego zbiera dane informatyczne tzw. pliki „cookies”. Zasady zbierania i przetwarzania plików cookies szczegółowo określa polityka cookies zamieszczona w Sklepie.
  6. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Zamawiającego, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Zamawiającego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń Zamawiający powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

 1. Rejestracja 
  1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru/Usługi jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
  2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny Login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
  3. Dokonanie rejestracji Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
  4. Dokonując rejestracji Konta Zamawiający oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i aktualne, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Sklepu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.
  5. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
  6. Pomyślnie przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga potwierdzenia wprowadzonych danych Zamawiającego poprzez kliknięcie zwrotnego linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
  7. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie przez Zamawiającego unikalnego Loginu i Hasła, wskazanych przez Zamawiającego przy rejestracji Konta.
  8. Do korzystania z danego Konta uprawniony jest wyłącznie Zamawiający, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym, w trakcie tworzenia Konta. Zabronione jest korzystanie przez Zamawiającego z Kont zarejestrowanych przez innych Zamawiających, a także udostępnianie własnego Konta innym Zamawiającym.
  9. Zamawiający ma prawo zażądać usunięcia Konta w każdym czasie. Żądanie usunięcia Konta należy zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres Data Expert Przemysław Kwolek, ul. Mickiewicza 29/107, 38-500 Sanok. Usunięcie Konta nie wpływa na rozliczenie uprzednio zawartych umów sprzedażowych.
  10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta, w szczególności:
   1. w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
   2. w przypadku korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
  11. O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Sprzedający poinformuje Zamawiającego przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w Koncie Zamawiającego wraz z wezwaniem do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od jego otrzymania oraz wyjaśnieniem charakteru naruszenia.

 

 1. Subskrypcja newslettera
  1. Usługa subskrypcji newslettera polega na przesyłaniu informacji handlowych dotyczących Towarów i Usług drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
  2. W celu subskrypcji newslettera, Zamawiające zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz znajdujący się na stronie Sklepu, wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Zapisz”).
  3. Newsletter wysyłany jest na adres e-mail podany w formularzu subskrypcji newslettera.
  4. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera (wypisać się z niego). W tym celu Zamawiający może skorzystać z linku znajdującego się w wiadomości e-mail zawierającej newsletter, skontaktować się ze Sprzedającym pod adresami wskazanymi Data Expert Przemysław Kwolek, ul. Mickiewicza 29/107, 38-500 Sanok lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu.

 

 1. Zamówienie
  1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
  2. Złożenie Zamówienia możliwe jest przez 7 dni w tygodniu,  24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz ewentualnych awarii lub prac konserwacyjnych Sklepu.
  3. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
  4. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
  5. Sprzedający dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.
  6. Po wybraniu Towarów/Usług Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
  7. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone, jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone, jako dane obligatoryjne. 
  8. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
  9. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  10. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedającego następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
  11. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  12. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
  13. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
  14. Towary/Usługi oznaczone jako z przeznaczeniem dla biur rachunkowych, mogą być zakupione tylko przez Zamawiających, których nazwa jednoznacznie wskazuje na to, że świadczą usługi księgowe (np. biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, kancelaria podatkowa, itp.). Jeśli z nazwy nie wynika, że działalność opiera się na świadczeniu usług księgowych, wówczas Zamawiający ma prawo zakupić Towary oznaczone jako z przeznaczeniem dla biur rachunkowych po spełnieniu poniższych warunków:
   1. okazanie dokumentu rejestrowego tj. KRS bądź wpisu do CEiDG, w którym jako podstawową działalność wpisaną ma działalność numer PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe),
   2. okazanie polisy ubezpieczeniowej OC dla Biur Rachunkowych.

 

 1. Umowa
  1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
  2. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
  3. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru/Usługi objętego Zamówieniem.
  4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
  5. Sprzedający zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
  6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
  7. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w punkcie 10.5 Regulaminu Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.
  8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 1. Dostępność Towaru
  1. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.
  2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego: 
   1. wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
   2. anulować Zamówienie w całości. 

 

 1. Ceny
  1. Ceny Towarów/Usług podane na stronie internetowej Sklepu są określone w złotych polskich (PLN) i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT) – odpowiednie kwoty podatku VAT zostaną doliczone do cen netto Towarów na etapie składania przez Zamawiającego Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
  3. Koszty dostarczenie Towaru zależą od:
   1. wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenie Towaru do Zamawiającego,
   2. wybranego przez Zamawiającego sposobu płatności,
   3. ewentualnych aktualnych promocji Towarów,
   4. wartości Zamówienia.
  4. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów instalacji, wdrożenia, szkoleń oraz kosztów innych dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem Towaru. 
  5. Ceny Towarów/Usług wskazane w Cenniku mogą ulec zmianie na podstawie indywidualnych ustaleń Sprzedającego i Zamawiającego.
  6. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru.
  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów/Usług w każdym czasie, przy czym zmiana cen Towarów/Usług nie odnosi skutku w stosunku do Towarów/Usług, co do których Sprzedający przyjął Zamówienia do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany ceny Towarów/Usług. Zmiana cen Towarów/Usług nie stanowi zmiany Regulaminu.
  8. Sprzedający ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji Towarów/Usług, których warunki każdorazowo zostaną opublikowane na stronach internetowych Sprzedającego.

 

 1. Metody płatności
  1. Zamawiający ma do wyboru następujące metody płatności:
   1. Przelew (przedpłata na konto), lub
   2. Szybka płatność online (Przelewy24)
  2. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew (przedpłata na konto) lub Szybka płatność online (Przelewy24) - Towar wysyłany jest do Zamawiającego po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 33 1050 1445 1000 0091 3290 1852 zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT.
  3. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku Szybkiej płatności online (Przelewy24) przelew wypełniany jest automatycznie.
  4. Dokonując płatności za pośrednictwem metody Szybka płatność online (Przelewy24) Zamawiający w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności online.
  5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego.

 

 1. Faktury VAT
  1. Otrzymane wpłaty przez Sprzedającego będą dokumentowane fakturą VAT.
  2. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi podczas rejestracji Konta w Sklepie.
  3. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji Konta adres mailowy.
  4. Do otworzenia faktury w formie elektronicznej Zamawiający musi korzystać z aktualnego oprogramowania umożliwiającego obsługę plików w formacie PDF.
  5. Zamawiający ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnej. Cofnięcie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie odnosi skutku do uprzednio zamówionych Towarów/Usług. 

 

 1. Dostawa 
  1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem przewoźnika, firmy kurierskiej.
  2. W przypadku Zamówienia Towaru z wysyłką na adres e-mail dostarczenie Towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty za Zamówienie. Sprzedawca wykonuje dostarczenie Towaru (np. licencji, certyfikatu, klucza aktywacyjnego) na adres e-mail podany w Zamówieniu wraz z przekazaniem linku do strony, z której można pobrać Towar.
  3. Z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
  4. Realizacja umów sprzedaży, w tym dostarczenie Towarów jest realizowane w Dni robocze w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
  5. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić Towary niezwłocznie po ich dostarczeniu przez przewoźnika.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w majątku Zamawiającego w wyniku niedostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Sprzedającego.
  7. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Sklepie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego.
  8. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedającemu drogą mailową.
  9. Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza dowód sprzedaży. Dowód sprzedaży zostanie wysłany w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji Konta  adres e-mail.

 

 1. Reklamacja Towaru
  1. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z Zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni od otrzymania Towaru.
  2. Reklamację Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dataexpert.pl lub w formie pisemnej, na adres: Data Expert Przemysław Kwolek, ul. Mickiewicza 29/107, 38-500 Sanok z dopiskiem „Sklep internetowy WAPRO”.
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać:
   1. swoje imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. numer telefonu,
   4. numer Zamówienia,
   5. rodzaj, datę i opis usterki, której dotyczy reklamacja.
  5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
  6. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. 
  7. Sprzedający niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przedstawi Zamawiającemu swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Zamawiającemu odpowiedni oświadczenie na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 

 1. Odstąpienie od umowy
  1. Klient niezawodowy uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia:
   1. w którym Klient niezawodowy wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta niezawodowego weszła w posiadanie Towaru (dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest jeden lub więcej Towarów ale dostarczonych Klientowi niezawodowemu w tym samym momencie),
   2. w którym Klient niezawodowy wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta niezawodowego weszła w posiadanie ostatniego z Towarów (dotyczy sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży jest wiele Towarów ale dostarczanych osobno),
   3. w którym Klient niezawodowy wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta niezawodowego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (dotyczy sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży są Towary dostarczane partiami lub częściami).
  3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta niezawodowego wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku złożenia przez Klienta niezawodowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed akceptacją przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie anulowane (oferta złożona przez Klienta niezawodowego przestanie wiązać Sprzedającego).
  5. Klient niezawodowy może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w punkcie II.3.b Regulaminu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi niezawodowemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonym drogą elektroniczną.
  6. Klient niezawodowy obowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przez jego upływem.
  7. Zwrot Towaru powinien nastąpić na adres: Data Expert Przemysław Kwolek, ul. Mickiewicza 29/107, 38-500 Sanok.
  8. Klient niezawodowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  9. Klient niezawodowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Klient niezawodowy powinien wraz z Towarem zwrócić  wszelki dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty rejestrujące.
  10. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta niezawodowego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi niezawodowemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
  11. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient niezawodowy, chyba że Klient niezawodowy wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta niezawodowego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta niezawodowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Jeżeli Klient niezawodowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi niezawodowemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  13. W przypadku gdy Klient niezawodowy wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient niezawodowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi niezawodowemu w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usługi, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta niezawodowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. w której przedmiotem świadczenia są Towary (np. oprogramowanie) utrwalone na fizycznym nośniku dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   3. o dostarczanie Towarów, które nie są zapisane na fizycznym nośniku (treści cyfrowych), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta niezawodowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Siła wyższa
  1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań w okresie, w którym ich wykonanie było poważnie zakłócone lub niemożliwe z powodu nadzwyczajnych okoliczności, siły wyższej, w szczególności tj. burza, powódź, pożar, epidemia, stan wyjątkowy, wojna (w tym w krajach trzecich), zamieszki, embargo, interwencja władz publicznych, strajk częściowy lub całkowity, strajk transportowy, brak surowców  - pod warunkiem, że Strona, która miała spełnić świadczenie bez zbędnej zwłoki, w pierwszym możliwym terminie poinformuje pisemnie drugą stronę o zaistnieniu zdarzenia, siły wyższej. Jeżeli stan zdarzenia, siły wyższej trwa dłużej niż 30 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
  2. Zakładając Konto bądź składając Zamówienie Zamawiający podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
  3. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia, co należy zgłosić do Sprzedającego.
  4. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
  5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta Zamawiającego, a także dla celów wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz realizacji Zamówienia i umowy sprzedaży przez Sprzedającego i mogą zostać przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Zamawiającego.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności dostępna na stronie Sklepu pod adresem https://sklepwapro.pl/polityka-prywatnosci,55,pl.html

 

 1. Odpowiedzialność sprzedającego
  1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z: 
   1. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje,
   2. braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych,
   3. siły wyższej,
   4. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego,
   5. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego,
   6. przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
  2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
  3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest każdorazowo udostępniony w Sklepie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. Jako ważny powód uznaje w szczególności: zmiany w zakresie świadczonych Usług i oferowanych Towarów, zmiany metod płatności, zmiany sposobów dostaw Towarów, zmiany działalności prowadzonej przez Sprzedającego, zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  3. O zmianie Regulaminu Sprzedający poinformuje poprzez komunika widoczny na stronach Sklepu oraz poprzez przesłanie Zamawiającym, na adres e-mail wskazany w Koncie Zamawiającego, powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie PDF).
  4. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia Zamawiających o zmianie Regulaminu.
  5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizacje Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu. Zamówienie te realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
  6. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku  z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo do: 
   1. wycofania poszczególnych Towarów/Usług ze Sklepu,
   2. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
   3. wprowadzania nowych Towarów do Sklepu,
   4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
  8. Spory powstałe między Stronami innym niż Klient niezawodowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niemniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  10. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 27.10.2021 r.